آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه


نحوه قرار دادن عکس به روی سامانه:
برای اینکه کارنامه و کارت زبان آموزی عکس دار باشد باید عکس رسمی شخص به روی سامانه قرار داشته باشد. برای قرار دادن عکس مطابق راهنمای تصویری زیر اقدام کنید.
 


نحوه مشاهده ریز نمرات آزمون ها:
همانطور که می دانید نمره پایانی دانش آموزان از 100 می باشد که این صد نمره شامل 40 نمره فعالیت کلاسی (Class Participation) ، 20 نمره تحقیق (Research) ، 10 نمره آزمون اول (Q1) ، 10 نمره آزمون دوم (Q2) و 20 نمره آزمون پایانی  (Final) می باشد.

 

 
نحوه مشاهده و پرینت کارنامه:
برای دریافت و مشاهده کارنامه مطابق راهنمای تصویری زیر اقدام کنید.

 
 نحوه پرداخت آنلاین:
مطابق راهنمای تصویری زیر اقدام کنید.