آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

جشن غذا، تابستان 95

جشن غذا زبان آموزان دوره UP3A تابسنان 95


دیوارنگاری کلاس Run4، تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Starter با حضور خانم نوشادیان با موضوع 'جشن تولد'


جلسه ی گروه زبان آلمانی

جلسه ی گروه زبان آلمانی آموزشگاه ایران مهر بابل


دیوارنگاری کلاس Race4 ،تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Race4 ،13تابستان 95


دیوارنگاری کلاس UP1C تابستان 95

دیوارنگاری کلاس UP1C با حضور خانم حبیبی


داستان خوانی کلاس UP3C، تابستان 95

مراسم داستان خوانی کلاس UP3C ،تابستان 95