آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

نام آلبوم : نقاشي و ديوارنويسي با موضوعات روز جهاني صلح،روز توريست و روز جلوگيري از فقر